<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. จำนวนประทานบัตรแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แปลง
2. มูลค่าการผลิตแร่ของประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร้อยล้านบาท
3. มูลค่าการใช้แร่ของประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร้อยล้านบาท
4. มูลค่าการส่งออกแร่ของประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร้อยล้านบาท
5. มูลค่าการนำเข้าแร่ของประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร้อยล้านบาท
6. จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ ครั้ง